Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

19. mai 2024 | Uudised

NELIPÜHA

Apostlite tegude raamat kirjeldab meile nelipüha sündmust järgmiselt: Ap 2:1-4 „Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.“

Püha Vaimu väljavalamist kõige liha peale kuulutab ette ka Vana Testament: Jl 3:1 „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale“

Iisraellaste nelipühast ehk nädalatepühadest on juttu juba Moosese raamatus 2Ms 34:22 „ Pea nädalatepüha, kui lõikad uudsenisu, ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus!“  See aeg langes 50-ndale päevale pärast paasapühi. Nimi „nädalatepüha“ tuleneb seitsmest nädalast, mis kreeka keeles on pentekoste ehk 50-nes päev. See oli puhkepäev, mil toimus püha pidupäevakogunemine. 3Ms 23:21 „Ja kuulutage endile samaks päevaks püha kokkutulek; ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd! See olgu igaveseks seaduseks teie sugupõlvedele, kus te iganes asute!“ 4Ms 28:26 „Ja uudsevilja päeval, kui te toote uudse roaohvri Issandale oma nädalatepühal, olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!“

Apostlite tegude raamatus jutustatud nelipüha sündmus langes täpselt samale ajale kui pühitseti Vana Testamendi nädalatepüha lõppu. Nii nagu nädalatepüha ehk nelipüha tähistas viljakoristuse lõppu, lõpetas Püha Vaimu tulek Jeesuse päästetöö. See ei olnud juhuslik, et just sellel päeval Püha Vaim välja valati samamoodi nagu ei olnud juhuslik, et Jeesus suri paasapühal. Vana Testamendi prohvetikuulutuste valguses võib märgata teatud oluliste sündmuste kindlat täitumist Uues Testamendis, nii on see ka Püha Vaimu väljavalamisega kõige liha peale.

 

Püha Vaimu väljavalamisel kostis suur kohin taevast, see täitis koja kuhu jüngrid olid kogunenud. Edasi jutustatakse, et nende kohale ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid igaühe peale neist. Tuli meenutab Ristija Johannese sõnu: „Mina ristin teid küll veega meeleparanduseks, kes aga tuleb pärast mind… tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“

Olles Jeesuse jüngrid ja kuulutades evangeeliumi Jeesusest me vajame Püha Vaimu väge ka tänapäeval. Püha Vaimu väes kuulutatud sõnumil on mõju, mis ei jäta kuulajaid ükskõikseks vaid annab igatsuse elava Jumala järele. Kristlane vajab Püha Vaimu väge oma isiklikus elus, et järgida Jeesust ja seista vastu kiusatustele.

Nelipüha päeval toimus veel midagi erilist – need, kes said Püha Vaimuga täidetud hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Väljend „rääkima teisi keeli“ ehk glossolaalia (Ap 2:4-11) selgitab Püha Vaimu antud tunnistust tõsiasjast, et Jumala ees ei ole enam piire keelte ega vahet rahavaste vahel. Inimesi erinevatest riikidest, kõiki erinevate keelte rääkijaid liitis ühe rõõmusõnumi kuulamine ja vastuvõtmine. Apostel Paulus selgitab esimeses kirjas korintlastele, et keeltega rääkija ehitab iseennast, ta räägib Jumalale vaimu ajel saladusi. 

Nelipüha on rõõmus püha ja seda rõõmu Pühas Vaimus soovin ma igale kristlasele!

Head nelipühilased, julgustan teid palvetama teie kogunemistel inimeste eest, kes soovivad saada ristitud ja täidetud Püha Vaimuga!

Õnnistatud nelipüha!

Piiskop Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This