Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

14. detsember 2018 | Karjasekiri

Armas EKNK pere!

Aastaring on taas täis saamas ja kätte on jõudnud tähendusrikas jõuluaeg. Ingel Gabrieli ilmumine ja sõnum Maarjale Lk 1:28 „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!“ on niivõrd erakordne ja vapustav sündmus, mis paneb Maarja imestama ja küsima, mida see võiks tähendada? Võib öelda, et uus „peatükk“ inimkonna ajaloos sai sisse juhatatud ingel Gabrieli kaudu. Jumal läkitas saadiku, kelleks oli ingel Gabriel, et edasi anda rõõmusõnum nii Maarjale aga ka kogu inimkonnale. Teile on sündinud Päästja, kes on Issand Kristus. Head vennad ja õed, täna oleme meie need Jumala saadikud, kellele on antud volitused kuulutada seda rõõmusõnumit inimestele, kellega kohtume: „Rõõmusta, sa oled armuleidnu! Issand on sinuga!”

Minu arvates on oluline jälgida, et meie tähelepanu keskpunkti ei tõuseks saavutuste või läbikukkumiste „edetabelid“. Muidugi on edasiliikumine ja eesmärkide püstitamine omal kohal, aga ennekõike on inimene see, keda tuleb märgata ja aidata. Seda teeb ka Jumal meiega, Tema tähelepanu on suunatud ennekõike inimesele! Nõustun täiesti Howard Hendriksiga, kes on öelnud tabavalt: „Inimesed ei hooli sellest, kui palju sa tead, kuni nad ei tea, kui palju sa hoolid.“

Jumala lastena oleme võinud olla kaastöölised Tema viinamäel, täites ülesandeid, mis meile on usaldatud. Apostel Paulus ütleb kirjas Efeslastele 4:11-12 „Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks.“

Lõppenud aastale tagasi vaadates olen tänulik Jumalale ning teile armsad vennad ja õed, et oleme erinevate tegevuste kaudu võinud anda omapoolse panuse selleks, et hea sõnum Jeesusest leviks ja et pühi inimesi saaks valmistatud abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks ja seda nii Eestimaal, kui ka väljapool Eestit. Toon siinkohal välja mõned sündmused, mis 2018. aastal EKNK-s aset leidsid:

  • Lastetöötajate seminarid
  • Pastorite ja töötegijate päevad
  • Aastakonverents
  • Piiblikool
  • Suveseminar NextStep
  • Suvepäevad
  • Misjonitöö Georgias
  • Meestekonverents
  • Noortekonverents

Lisaks nimetatud sündmustele toimus veel mitmeid ettevõtmisi praostkondades ja kogudustes, mis loodetavasti kõik kenasti korda läksid.

Loodan, et ka 2019. aastal toimub praostkondades palju põnevat. Misjoniprojektide valdkonnas, mida 2018. aastal sai esitada EKNK misjonitoimkonnale on samuti toimunud muutus. EKNK juhatus otsustas 2019. aastast misjoniprojektide toetamise sellisel viisil lõpetada. Kuid see ei tähenda, et nüüd enam midagi teha ei saaks, saab ikka! EKNK on omalt poolt eraldanud praostkondadele rahalisi vahendeid ja lisaks sellele on mõned praostkonnad otsustanud, et nad loovad praostkonna fondi, kuhu iga praostkonda kuuluv kogudus saab teha rahalise ülekande. Näiteks Lääne-Eesti praostkond otsustas, et iga kogudus kannab 20.- € kuus EKNK kontole: EE232200221014182298, märksõnaga: Lääne praostkond. Praostkonna koosolekutel otsustatakse koos piirkonna pastoritega, mis summaga praostkonda kuuluvate koguduste ettevõtmisi toetatakse. Selleks, et teada, mis üritusi kogudused plaanivad 2019. aastal korraldada palus praost Markko Põld, et koguduste juhtkonnad töötaksid välja ja esitaksid aasta tegevusplaani järgnevatele praostkonna koosolekutele. Loodame, et sisse viidud muudatus annab praostkondadele ja EKNK-le rohkem tugevust sirutuda ja jõuda inimesteni, kellel puudub isiklik osadus Jeesusega.

Kallid vennad ja õed, soovin teile lõppeval 2018. aastal ilusat ja õnnistatud jõuluaega!

Alur Õunpuu

Pin It on Pinterest

Share This