Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Pöördumine abieluvõrdsuse teemal

26. mai 2023 | Uudised

EKNK juhatus edastas pöördumise seoses plaanitava seadusemuudatusega:

Eesti Vabariigi Riigikogu, riigikogu komisjonid, Eesti Vabariigi Valitsus

 

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK) ei ole nõus plaanitava abielu mõiste laiendamisega samasooliste isikute kooslustele.

 

 1. Kaks sugu – mees ja naine – esindavad jumaliku võrdkuju täiustamist inimkonnas. „Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks” (1. Moosese 1:27). Ei mees ega naine kumbki ei saa üksi inimsugu jätkata ega täita jumalikke eesmärke.
 1. Viis, kuidas Jumal lõi inimesed siin maa peal elama ja nad kokku tõi, viitab sellele, et ta kavatses mehe ja naise teineteise jaoks (1. Moosese 2:22-24). Nende suhe pidi olema nii seltskondlik kui ka füüsiline. „Issand Jumal ütles: Inimesel ei ole hea üksi olla.” (1. Moosese 2:18).
 1. Jumal lõi abielu heteroseksuaalseks. Inimese loomises on abielu institutsioon kindlalt seatud mehele ja naisele. Jumala käsk on: „Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha.” (1. Moosese 2:24). Läbi piibellike ülestähenduste mõistetakse homoseksuaalsed (geide ja lesbide) suhted hukka (3. Moosese 18:22; 20:13; Roomlastele 1:26,27; 1. Korintlastele 6:9; 1. Timoteosele 1:9-11).
 1. Abielu juurde kuulub seksuaalne ühekssaamine. Looja käsul pidid esimene mees ja naine „saama üheks lihaks“ järglaste saamise ja vastastikkuse naudingu eesmärkidel turvalises ja armastavas suhtes (1. Moosese 2:24). Jeesus ise kordas seda jumalikku kavatsust (Matteuse 19:4,5) ning Paulus juhendas kristlikke abikaasasid ustavalt ja regulaarselt täitma oma seksuaalseid kohustusi üksteise suhtes (1. Korintlastele 7:3-5). Samas ei ole välistatud eriolukorrad (nt terviseprobleemid), mida tuleb lahendada pastoraalselt, kaasates vastava eriala spetsialiste.
 1. Jumal kavandas abielu kestvaks liiduks. Mees pidi lahkuma oma vanemate kodust selleks, et hoida oma naise poole ja olla temaga „üks liha” (1. Moosese 2:24). Nii Jeesus (Matteuse 19:5) kui Paulus (Efeslastele 5:31) tsiteerisid seda kirjalõiku 1. Moosese raamatust kui abielu põhilist eeltingimust. Tõlkides Jeesuse tsitaati kasutas Matteus kreekakeelset sõna „ühinenud” (kollaō), mis tähendab „olla külge kleebitud, lähedalt seotud” (Matteuse 19:5). Jeesus lisas: „Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!” (19:6).
 1. Jumal kavandas abielu monogaamseks. Looja teod abielu rajamisel keskenduvad ühele mehele ja ühele naisele. Abielu kord (1. Moosese 2:24) on suunatud monogaamsele paarile, „mehele” ja „naisele”, ainsuses. Muidugi eksisteeris polügaamia Vana Testamendi ajastul, näiteks Kaini liinis (1. Moosese 4:19). Samuti praktiseerisid seda mõned patriarhid. Kuid polügaamiat ei ole kunagi seatud ideaaliks. Vana Testamendi kirjutajad kritiseerivad polügaamiat kaudselt, näidates sellest tulenevat tüli (näiteks, 1. Moosese 21:9,10; 37:2-36; 2. Saamueli 13-18). Kirjakohad, mis esitavad abielu ideaali, teevad seda tavaliselt rääkides ühest mehest ja ühest naisest (vaata Psalm 128:3; Õpetussõnad 5:18; 31:10-29; Koguja 9:9). Jeesus kinnitab samuti, et Jumala ideaal päris algusest peale on olnud monogaamia, rääkides „mehest“ ja „naisest“ ainsuses, kus „kaks“ saavad üheks lihaks (Matteuse 19:5,6).
 1. Abieluleping on pühalik siduv kokkulepe, mis on sõlmitud Jumala ees ja ühiskonnas. Hesekiel kasutab abielu ideaalkuju võrdlusena Jumala ja Iisraeli vahelises suhtes. „Ja ma vandusin sulle ning tegin sinuga lepingu, ütleb Issand Jumal, ja sa said minu omaks.” (16:8). Sellest, mis on öeldud, me näeme, et mees „andis pühaliku vande“ (tõotas ustavust) naisele ja astus lepingusse, mida ei kavatsetud murda. Piiblis kirjeldatud abielutseremooniad olid rõõmsad ja avalikud sündmused, milles mees ja naine pühitsesid oma lepingut Jumala ja kogukonna ees.
 1. Abielu on vastastikune ohvrimeelse-armastuse suhe. Kõige paremini on seda ehk kirjeldatud Pauluse kirjas Efeslastele, mis juhendas naisi „alistuma oma meestele otsekui Issandale“ (5:22) ja „austama“ oma mehi (5:33). Seejärel, et neid juhiseid valesti ei tõlgendataks, kirjutas Paulus meestele: „Armastage oma naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest” (5:25) ja „Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu” (5:28). Selle aluseks on aga Pauluse sõnad: „Alistuge üksteisele Kristuse kartuses“ (5:21).
 1. Abielu on perekonna vundament, nii laste saamise kui üleskasvatamise tähenduses. Lapsed peaksid ideaalolukorras sündima tervesse perekonda, kus on nii isa kui ema. Sellist pereelu korda võib täheldada Piiblis sooviga, et lapsed kasvaksid täisväärtuslikeks inimesteks (5. Moosese 6:1-9, Malaki 2:15 ja Efeslastele 6:1-4). Kahjuks ei ole selline turvaline keskkond lastele mitte alati garanteeritud. Seetõttu ei tohi põlata, halvustada ega hüljata neid, kellel on probleemid, vaid neid tuleb toetada targa ja armastava nõustamisega.
 1. Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku õpetuse aluseks on piibel ja sellest lähtuvalt ei laulata meie kiriku pastorid samasoolisi abielusid, kuna see on vastuolus Jumala Sõnaga

Ettepanek:

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK) ühineb Eesti Evangeelse Allianssi (EEA) ettepanekutega:

 1. Kompromiss võiks olla see, kui arutada lõpuni kooseluseaduse teema ja lahendada samasooliste inimeste õiguslikud ja muud probleemid.
 1. Traditsiooniline abielu jätta puutumata, sest ka need inimesed, kes hindavad ajaloolist abielu on Eesti Vabariigi kodanikud ning vajavad seadusandlikku kaitset.

 

Alur Õunpuu

EKNK piiskop

24.05.2023

Pin It on Pinterest

Share This