Misjon -

see on armastada oma ligemest nagu iseennast ja teha teisele seda,
mida sa tahad, et sulle tehakse.

Armastust võib väljendada ka sõnades, kuid teod on need, mis loevad ja muudavad! Sinu teod on need, mis näitavad kui palju sa armastad.

EKNK misjonitegevuse eesmärk on Püha Vaimu toel olla Jeesuse tunnistajad oma kogukonnas, kogu Eestis, naaberriikides ja üle kogu maailma. Misjonitööd EKNK-s viiakse ellu läbi koguduste regulaarse misjoniohvri võtmise, misjoniprojektide toetamise ning misjonäride läkitamise.

Deviis: “Maailma Otsani…” Apt.1:8; “Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni! ”

Missioon: Teha jüngreid üle maailma, kuid esmalt Eestimaal, kuulutades rõõmusõnumit Püha Vaimu väes. Mt.28:19-20 “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Kutsume kogudusi üles võtma regulaarset misjoniohvrit

Annetuste toel toetatakse misjonitööd Eestimaal ja mujal maades

Misjoniohvri võib kanda:

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Swedbank

Konto: EE232200221014182298

Sinu toetus on oluline!

Suur tänu kõigile annetajatele!

Misjoniprojektide toetamine kaks korda aastas

Tähtaeg: 15. november ja 15. mai

Toetust saavad taotleda kõik EKNK kogudused, olenemata kas projekti viib läbi üksikisik, inimeste grupp või mitu kogudust. Peamine on, et iga projekti taga on vähemalt üks EKNK kogudus.

Toetusfondi suurus on 2500 eurot vooru kohta. Otsuse millised projektid saavad toetust, teeb EKNK Juhatuse poolt määratud komisjon kahe kuu jooksul projektide esitamise tähtajast. Komisjoni liikmed on: Nikolai Rütkinen, Markko Põld ja Titus Paldrok.

Projekti tingimused:

 • Projekti toimumiskoht võib olla koguduse tegevuspiirkond, mõni muu koht Eestimaal või mujal maailmas
 • Peatingimus: läkitajaks on mõni EKNK kogudus ja selle pastor, ning projekt peab vastama EKNK põhikirjale, sisekorrale ning EKNK misjonitöö korrale
 • Läkitaja kogudus peab kandma projekti palves ning samuti õnnistama projekti alustades läbiviijad käte peale panemisega teenistusse (1Tim 1:6; Heeb 6:2)
 • Eelistatud on enam inimesi kaasavad ning jätkusuutlikud projektid
 • Toetus makstakse välja ainult projekti elluviija või toetava EKNK koguduse arveldusarvele
 • Soovitatavalt on projektil lisaks EKNK-le veel teisi toetajaid, projektitaotleja peaks neist teavitama
 • Projekti käigus soetatud vara ja inventar jääb läkitanud koguduse omandisse ja vastutusse
 • Kui projekt muutub toimumise ajal või muutuvad tingimused üle 20%, peab sellest teavitama EKNK-d
 • Kui projekti ei toimu või seda ei viida ellu lepitud eesmärkide kohaselt, tuleb toetus tagastada
 • EKNK-l on õigus lõpetada projekt ühepoolselt, kui seda ei viida ellu kokkulepitud korras

Täpsed projekti tingimused

Misjonikord

Täida projektitaotluse blankett

Projektitaotlus

Misjoniprojektide toetus makstakse positiivse otsuse korral välja, mitte varem, kui kaks kuud enne projekti algust.

Maksetaotlus

Projekti lõppedes tuleb täita aruanne
projekti toimumise käigust ning
eesmärkide saavutamisest. Kokkuvõte võiks sisaldada ka audio-, video- või pildimaterjale, samuti peaks seda kajastama ka igal muul võimalikul moel.

Aruande blankett

Küsi rohkem infot ja saada oma projekt misjon@eknk.ee või
helista EKNK keskuse kontaktidel +372 660 7874, +372 5663 3110

Toetust saanud misjoniprojektid

Noortele suunatud suvelaager “English Camp” Põltsamaal

Tegemist on keelekümbluslaagriga, mida aitas läbi viia grupp ameeriklasi, kes tulid spetsiaalselt siia, et anda oma panus laagri toimumisse. Laager oli hästi...
Loe edasi

Maardusse rajatava koguduse ruumide remont

2014. aasta sügisel alustasid EKNK Juhtide kooli õpilased Maardu linnas Alfaga. Tänaseks on kindel plaan luua sinna kogudus ja selleks tarbeks on ka üüritud ruumid, kus...
Loe edasi

Järvakandi keskuse tänavamisjon narkosõltlaste seas

Tänavamisjoni eesmärgiks on käivitada regulaarne tänavaevangelismi tegevus narkomaanidele ja alkohoolikutele, esmalt tänaval elavatele inimestele, aga ka kõigile...
Loe edasi

Evangeelne linnalaager Paldiskis

Paldiski laste linnalaagris oli iga päev oli kohal 43-45 last. Kahel päeval oli tegevus kiriku juures, lisaks toimus ka kinoõhtu ning vägev väljasõit Ääsmäe...
Loe edasi

Vali Vabadus! Tuur

Vali Vabadus! tuur on kaks korda aastas kristliku sõnumiga kontserttuur koolides, et jõuda uskmatute koolinoorteni üle Eesti ja tutvustada neile Jeesust. Läbi tuuri on...
Loe edasi

Praktilise evangelismi edendava organisatsiooni “Pigistav king” loomine

19.juunil 2015 alustas “Pigistava kinga” projektijuht Martin Vassel, kes on ühtlasi ka EKNK Tartu Maranata koguduse noortejuht, 628 kilomeetri pikkust jalgsimatka...
Loe edasi

Misjonäride ja evangelistide väljaõpetamine, treenimine ja väljasaatmine Mongoolias, Põhja-Burjaatias ja Tšitaa oblastis

Selle misjonireisi eesmärgiks on misjonäride ja evangelistide väljaõpetamine, treenimine ja väljasaatmine Mongoolias, Põhja-Burjaatias ja Tšitaa oblastis. Samuti...
Loe edasi

Tallinna Heleni kooli laste jõulupidu Toompea Koguduses

Kurdid lapsed koos oma õpetajatega olid kõik oodatud Toompea kogudusse, kus toimus neile Jõule ja Jõulude tähendust tutvustav pidu. Need 60 last ja nende õpetajad ei...
Loe edasi

EKNK Paldiski Koguduse Lahtiste Uste Päevad

Sellel augustikuu nädalal tuleb Paldiski kogudus kirikuseinte vahelt välja ning suunab kõik oma jõud Paldiski linna elanikega suhete loomisele. Erimängud lastele, palju...
Loe edasi

Pikaajaliste misjonäride läkitamine

EKNK misjonäril peab olema Jumala kutse asuda täisajalisele misjonitööle ning

hea tunnistus oma koguduses ja väljaspool.

Pikaajaline misjonär allub vaimulikult pastorile ja teda läkitanud kogudusele, kuid omab administratiivset sidet ja töölepingut EKNK-ga

Loe täpsemalt tingimusi

EKNK eeldab, et läkitav kogudus toetab misjonäri ka igakuiselt finantsidega, samuti on hea, kui misjonäril on lisaks teisi toetajaid. EKNK-l on õigus lõpetada misjonäri teenistus, kui misjonär ei tegutse Piibli, EKNK Põhikirja ja muude reglementide alusel.

Selleks, et saada pikaajaliseks misjonäriks:

 • Peaks eelnevalt aktiivselt tegutsema mõnes oma kodukoguduse teenistusharus
 • Omama misjonitöö kogemust misjoniprojektides osalemise kaudu
 • Kasuks tuleb piiblikooli või muu ettevalmistava koolituse läbimine
 • Samuti on hea tulevase teenistuspiirkonna keele oskus vähemalt algtasemel ning eelnevad teadmised tulevase teenistuspiirkonna kultuurist ja tavadest
 • Kui eeltingimused on täidetud, siis tuleb esitada EKNK Juhatusele:

Avaldus koos kolme soovitusankeediga

Soovitusankeet

Esimese misjonil olemise jooksva aasta tegevusplaan

Tegevusplaan

Täitma misjonäri avalduse
.

Misjonäri avaldus

Misjonär läkitatakse misjonipõllule kodukogudusest käte peale panemisega (1Tim 1:6; Heeb 6:2)

Tutvu tänaste EKNK misjonäridga:

Raivo Kurg

Raivo Kurg on EKNK Toompea koguduse liige juba palju aastaid. Tema usutee sai alguse varajases lapsepõlves uskliku vanaemaga koos suvesid veetes ning tajudes, et...
Loe edasi

Margit ja Vitali Taks

Margit ja Vitali Taks on EKNK Toompea Koguduse liikmed juba aastaid. Nad on Toompea koguduse kurtide töö ühed eestvedajad ja misjonärid, kes aastate jooksul on...
Loe edasi

Blanketid misjonärile:

* Pikaajalistel misjonäridel esitada, mitte hiljem kui 2 kuud ennem projekti toimumist

Pin It on Pinterest

Share This