Misjon -

see on armastada oma ligemest nagu iseennast ja teha teisele seda,
mida sa tahad, et sulle tehakse.

Armastust võib väljendada ka sõnades, kuid teod on need, mis loevad ja muudavad! Sinu teod on need, mis näitavad kui palju sa armastad.

EKNK misjonitegevuse eesmärk on Püha Vaimu toel olla Jeesuse tunnistajad oma kogukonnas, kogu Eestis, naaberriikides ja üle kogu maailma. Misjonitööd EKNK-s viiakse ellu läbi koguduste regulaarse misjoniohvri võtmise, misjoniprojektide toetamise ning misjonäride läkitamise.

Deviis: “Maailma Otsani…” Apt.1:8; “Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni! ”

Missioon: Teha jüngreid üle maailma, kuid esmalt Eestimaal, kuulutades rõõmusõnumit Püha Vaimu väes. Mt.28:19-20 “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Kutsume kogudusi üles võtma regulaarset misjoniohvrit

EKNK peab oluliseks, et EKNK kogudustel oleks misjonitöös ühised valdkonnad, mida koos toetame ning lähtuvalt sellest seame ühiseks eesmärgiks, et kõik EKNK Kogudused toetaksid koos nelja olulist valdkonda:

Koguduste rajamine ja tugevdamine
Piiblikool
Lootuse Küla
Misjon

Kogudustel on võimalik valida, millist valdkonda nemad soovivad toetada, märkides ülekannet tehes vastava märksõna. Võimalik on toetada ka kõiki valdkondi ehk kui tuleb ülekanne EKNK misjonifondi ja seal ei ole konkreetset märksõna või on üldine märksõna misjonitöö, siis sellisel juhul jagatakse laekunud summa nelja valdkonna vahel. Võib ka näiteks jagada toetuse kvartalite kaupa, üks kvartal toetatakse üht valdkonda ja teine kvartal teist jne. See kuidas seda tehakse on kohalike koguduste juhatuse otsustada.
Küll on aga oluline, et me seda kõik koos teeme!

Misjoniohvri võib kanda:

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Swedbank

Konto: EE232200221014182298

Sinu toetus on oluline!

Suur tänu kõigile annetajatele!

Misjoniprojektide toetamine kaks korda aastas

Tähtaeg: 15. mai ja 15. november

Toetust saavad taotleda kõik EKNK kogudused, olenemata kas projekti viib läbi üksikisik, inimeste grupp või mitu kogudust. Peamine on, et iga projekti taga on vähemalt üks EKNK kogudus.

Toetusfondi suurus on 2500 eurot vooru kohta. Otsuse millised projektid saavad toetust, teeb EKNK Juhatuse poolt määratud komisjon kahe kuu jooksul projektide esitamise tähtajast. Komisjoni liikmed on: Nikolai Rütkinen, Markko Põld ja Titus Paldrok.

Projekti tingimused:

 • Projekti toimumiskoht võib olla koguduse tegevuspiirkond, mõni muu koht Eestimaal või mujal maailmas
 • Peatingimus: läkitajaks on mõni EKNK kogudus ja selle pastor, ning projekt peab vastama EKNK põhikirjale, sisekorrale ning EKNK misjonitöö korrale
 • Läkitaja kogudus peab kandma projekti palves ning samuti õnnistama projekti alustades läbiviijad käte peale panemisega teenistusse (1Tim 1:6; Heeb 6:2)
 • Eelistatud on enam inimesi kaasavad ning jätkusuutlikud projektid
 • Toetus makstakse välja ainult projekti elluviija või toetava EKNK koguduse arveldusarvele
 • Soovitatavalt on projektil lisaks EKNK-le veel teisi toetajaid, projektitaotleja peaks neist teavitama
 • Projekti käigus soetatud vara ja inventar jääb läkitanud koguduse omandisse ja vastutusse
 • Kui projekt muutub toimumise ajal või muutuvad tingimused üle 20%, peab sellest teavitama EKNK-d
 • Kui projekti ei toimu või seda ei viida ellu lepitud eesmärkide kohaselt, tuleb toetus tagastada
 • EKNK-l on õigus lõpetada projekt ühepoolselt, kui seda ei viida ellu kokkulepitud korras

Täpsed projekti tingimused

Täida projektitaotluse blankett

Misjoniprojektide toetus makstakse positiivse otsuse korral välja, mitte varem, kui kaks kuud enne projekti algust.

Projekti lõppedes tuleb täita aruanne
projekti toimumise käigust ning
eesmärkide saavutamisest. Kokkuvõte võiks sisaldada ka audio-, video- või pildimaterjale, samuti peaks seda kajastama ka igal muul võimalikul moel.

Küsi rohkem infot ja saada oma projekt misjon@eknk.ee või
helista EKNK keskuse kontaktil +372 5663 3110

Toetust saanud misjoniprojektid

Viipekeelne lastelaager

23.- 27.juulil 2017 toimus juba 10. korda EESTI VIIPEKEELNE LASTELAAGER Nuutsaku Puhkekeskuses Viljandimaal. Laagris osales 43 viipekeelset last (kurdid, vaegkuuljad,...

Hea sõnum Eestimaa vanglatesse!

Kuna vanglas ei ole võimalik kasutada elektroonilisi seadmeid, tellisime fotomaterjali, et esitleda Lootuse Küla Koguduse tööd ja tegevust. Eestis on kinnipeetavaid...

Mobiilne tänavamisjon

Kuna ‘’Mobiilse tänavamisjoni’’ projekti pea eesmärk on jõuda kodutute, alkoholi ja narkomaania sõltuvuses olevate inimesteni, siis misjonifondist saadud rahasüst aitab...

Noortele suunatud suvelaager “English Camp” Põltsamaal

Tegemist on keelekümbluslaagriga, mida aitas läbi viia grupp ameeriklasi, kes tulid spetsiaalselt siia, et anda oma panus laagri toimumisse. Hea meel on tõdeda, et juba...

EKNK Paldiski Koguduse Lahtiste Uste Päevad

Kuna sel aastal korraldasime ürituse kiriku õuel ja kiriku sees, siis päris kindlasti sai väga suur hulk linnarahvast rohkem aimu, kes me oleme ja mida me teeme. Rohkem...

Pikaajaliste misjonäride läkitamine

EKNK misjonäril peab olema Jumala kutse asuda täisajalisele misjonitööle ning

hea tunnistus oma koguduses ja väljaspool.

Pikaajaline misjonär allub vaimulikult pastorile ja teda läkitanud kogudusele, kuid omab administratiivset sidet ja töölepingut EKNK-ga

EKNK eeldab, et läkitav kogudus toetab misjonäri ka igakuiselt finantsidega, samuti on hea, kui misjonäril on lisaks teisi toetajaid. EKNK-l on õigus lõpetada misjonäri teenistus, kui misjonär ei tegutse Piibli, EKNK Põhikirja ja muude reglementide alusel.

Selleks, et saada pikaajaliseks misjonäriks:

 • Peaks eelnevalt aktiivselt tegutsema mõnes oma kodukoguduse teenistusharus
 • Omama misjonitöö kogemust misjoniprojektides osalemise kaudu
 • Kasuks tuleb piiblikooli või muu ettevalmistava koolituse läbimine
 • Samuti on hea tulevase teenistuspiirkonna keele oskus vähemalt algtasemel ning eelnevad teadmised tulevase teenistuspiirkonna kultuurist ja tavadest
 • Kui eeltingimused on täidetud, siis tuleb esitada EKNK Juhatusele:

Avaldus koos kolme soovitusankeediga

Esimese misjonil olemise jooksva aasta tegevusplaan

Täitma misjonäri avalduse
.

Misjonär läkitatakse misjonipõllule kodukogudusest käte peale panemisega (1Tim 1:6; Heeb 6:2)

Tutvu tänase EKNK misjonäriga:

Raivo Kurg

Raivo Kurg on EKNK Toompea koguduse liige juba palju aastaid. Tema usutee sai alguse varajases lapsepõlves uskliku vanaemaga koos suvesid veetes ning tajudes, et...

Blanketid misjonärile:

* Pikaajalistel misjonäridel esitada, mitte hiljem kui 2 kuud ennem projekti toimumist

Pin It on Pinterest

Share This