Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK)

Oleme kristlikke kogudusi ühendav organisatsioon.
Oma tegevuses lähtume piibellikest põhimõtetest ning väärtustame isiklikku suhet Jumalaga.
Samuti lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku sünnilugu

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik asutati 1991. aastal kolme väliseesti pastori Märt Vähi, Harry Leesmenti ja Allan Lauri poolt. EKNK rajajaid läkitanud välisorganisatsioonid Apostolic Church of Pentecost, Pentecostal Assemblies of Canada ja Assemblies of God Australia sõlmisid Tallinnas koostööleppe. Esimene EKNK kogudus rajati Tallinnas Sakala keskuses 17. augustil 1991. aastal. Järgnevate aastate jooksul loodi EKNK kogudusi üle kogu Eestimaa.

EKNK alguslugu ulatub taasiseseisvuse-eelsesse aega ja veel kaugemalegi. Aega, mil Eesti riik okupeeriti ning olemasolevad nelipühi kogudused likvideeriti või sunniti liituma teiste kirikute ja kogudustega. Mõnedel nelipühi pastoritel õnnestus põgeneda Euroopasse, Põhja-Ameerikasse või Austraaliasse, kus nad rajasid Eesti kogudusi. Selliselt elas nelipühi töö eestlaste keskel üsna jõudsalt edasi, kuid mitte kodumaal. Siin oli see okupatsiooni ajal keelustatud, mis jättis nelipühi tegevusse Eestis poole sajandi pikkuse lünga. EKNK rajajad on otseselt või kaudselt seotud II maailmasõjale eelnenud aja nelipühi koguduste tööga.

EKNK loomulikuks osaks on esimestest tööaastatest alates olnud nii vene- kui viipekeelne töö. Samuti misjonitöö väljaspool Eestit, mille tulemusena on kuulutatud head sõnumit Jeesusest Kristusest ning rajatud kogudusi paljude rahvaste keskel kuni Hiinani välja.

Praegu on EKNK Eestimaal episkopaalse struktuuriga nelipühikirik, kelle eesmärgiks on jõuda hea sõnumiga Jeesusest Kristusest nii siin kui ka kaugemal elavate inimesteni.

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku aluspõhimõtted

PIIBEL: me usume, et Piibel, nagu see on algselt antud, on veatu, täielikult inspireeritud ja eksimatu Jumala Sõna ning kõrgeim ja lõplik autoriteet kõigis usu ja käitumise küsimustes.

KOLMAINSUS: me usume, et Jumal eksisteerib võrdselt ja igavesti kolmes isikus – Isa, Poeg ja Püha Vaim – ning et need kolm on üks Jumal, suveräänne loomises, hoolimises ja lunastuses.

LUNASTAJA: me usume tõelist ja õiget Jumalat, meie Issandat Jeesust Kristust, Tema neitsist sündimist, Tema tõelist ja täielikku inimloomust, Tema patuta elu, Tema autoriteetset õpetust, Tema asendus- ja lepitusohvrit valatud vere läbi, Tema ihu ülestõusmist, Tema ülesminemist Isa paremale käele, Tema taevast eestkostet ja Tema teist tulemist, mil Ta tuleb järele oma Kogudusele.

PÜHA VAIM: me usume Jumalat Püha Vaimu, kes lähtub Isast ja Pojast, ning Tema töö vajalikkust patu hukkamõistmisel, meeleparandusel, taastamisel ja pühitsemisel ning et usklikule on tõotatud vägi Kristuse annina Püha Vaimuga ristimise kaudu koos kaasnevate tunnustähtedega. Läbi selle väe on usklik volitatud teenima nii vaimulikuna kui ilmikuna koguduses.

PATT: me usume kõikide inimeste universaalset patusust alates pattulangemisest, mis lahutab inimese Jumalast.

PÄÄSTMINE: me usume pääste vajalikkust pöördumisel Jumala poole ja Issandasse Jeesusesse Kristusesse uskumise vajalikkust, mille läbi patune on armu saanud ja Jumala silmis õigeks mõistetud. See õigeksmõistmine on tulnud Jumala armu tõttu Kristuse lepitustöö läbi, vastu võetud üksnes usu kaudu ning selle tunnistuseks on Vaimu viljad ja püha elu.

KIRIK: me usume kõigi Kristusesse uskujate vaimset ühtsust ja preesterkonda, mis moodustab Koguduse, Kristuse ihu.

AMETID: me usume ametitesse, mida Kristus on seadnud oma koguduses, ja mitmesuguste Püha Vaimu andide praegust toimimist Uue Testamendi kohaselt.

VAIMULIKUD TALITUSED: me usume kristlaste veeristimist kuulekuses Kristuse käsule ja Kristuse surma mälestamist armulaual kuni Tema tagasitulekuni.

KRISTLIK TUNNISTUS: me usume, et evangeelium on vastus terve inimkonna vajadustele ja et Kogudus on seetõttu kutsutud kuulutama evangeeliumi kogu maailmale ning tegutsema tervendus- ja vabastusametis inimkonna vaimsete ja füüsiliste vajaduste täitmiseks.

JEESUSE TAASTULEMINE: me usume Issanda Jeesuse Kristuse isiklikku, füüsilist ja nähtavat taastulemist, et valitseda väes ja aus.

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop

Piiskop Alur Õunpuu on Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikut juhtinud alates 2016. aasta märtsist, mil ta EKNK Aastakonverentsil kirikujuhi ametisse kinnitati. Alur Õunpuu ordineeriti pastoriks 2. aprillil 2011. aastal piiskop Ago Lilleoru poolt juhitud ordinatsiooniteenistusel. Paralleelselt on Alur Õunpuu ka EKNK Kuressaare koguduse pastor, kus ta on kogudust juhtinud 2009. aastast.

Alur Õunpuu ordineeriti piiskopiks 26.03.2019 Tallinnas, EKNK Toompea Keskuses. Ordineerisid piiskopid Ago Lilleorg ja Märt Vähi ning assisteeris praost Guldar Järve.

Aastatel 2004–2009 töötas Alur Õunpuu ACG International OÜ’s ning teenis koguduses aktiivselt kaasa osadusgrupi juhina, noortetöö juhina, juhatuse esimehena ja mujalgi.

2009. aastal lõpetas Alur Õunpuu EKNK Diakonikooli, 2011. aastal EKNK Pastorikooli ning 2018. aasta kevadel lõpetas ta Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari, omandades teoloogilise kõrghariduse.

Alur Õunpuu sündis Laur ja Elna Õunpuu esimese lapsena 17. aprillil 1972 Saaremaal. Ta kasvas üles mittekristlikus peres, kus ei räägitud Jumalast suurt midagi. Kuid tema vanatädi oli sügavalt usklik inimene, kes oli Kuressaare Baptisti koguduse liige. Oma eestpalvetes kandis ta Alurit aastaid ja rõõmustus oli suur, kui ta palvele vastati. Nii on see vaimulik pärand kandunud põlvest põlve.

Aluri lapsepõlv möödus Saaremaal, samuti kooliaastad kuni 8. klassi lõpetamiseni. 1987. aastal suundus ta kolmeks aastaks Tallinnasse, omandama ehitustisleri elukutset. Tagasi Saaremaale tuli ta peale kooli lõpetamist 1990 ning elab ja töötab seal tänaseni.

Alur Õunpuu on abielus, abikaasa Marviga on neil neli last, poeg Jan ja tütred Kristiine, Käti ja Lisanna.

Kiriku juhi Aluri igatsus on, et kristlased täidaksid ustavalt ja innukalt Jeesuse antud misjonikäsku. Jeesus ütles: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!“ (Mt 28:19-20)

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku juhtimine

Juhatuse liikmed:

Alur Õunpuu (kiriku juht, juhatuse esimees)
alur.ounpuu@eknk.ee

Märt Vähi
mart.vahi@icloud.com

Ivo Unt
ivo.unt@toompeakogudus.ee

Guldar Järve (Edela-Eesti praostkonna praost)
guldar.jarve@gmail.com

Markko Põld (Lääne-Eesti praostkonna praost/vanempraost)
markko.pold@eknk.ee

Meelis Maikalu (Lõuna-Eesti praost)
meelis.maikalu@gmail.com

Ragnar Lainesaar (Põhja-Eesti praostkonna praost)
ragnarlainesaar@gmail.com

Roman Lunjov (Vene praostkonna praost)
roman.lunjov@gmail.com

Ordinatsioonikomisjon:

Alur Õunpuu
alur.ounpuu@eknk.ee

Ago Lilleorg
ago.lilleorg@eknk.ee

Nikolai Rütkinen
nikolai.rytkinen@eknk.ee

Märt Vähi
mart.vahi@icloud.com

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku põhikiri ja kirikukord (EST/ENG)

EKNK põhikiri   PDF / Constitution of the ECPC   PDF
EKNK kirikukord   PDF / Church rules of the ECPC   PDF

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku seisukohad ja arusaam

Seisukohad abielu, abielulahutuse ja uuesti abiellumise kohta   PDF
Arusaam Issanda surma mälestamisest   PDF
Arusaam ristimisest   PDF
Arusaam homoseksuaalsusest   PDF

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
on järgmiste organisatsioonide liige:

EESTIS
Eesti Kirikute Nõukogu
Eesti Evangeelne Allianss

RAHVUSVAHELISELT
World Assemblies of God (WAOG)
Pentecostal European Fellowship (PEF)

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku
koostööpartneriteks on:

Nehemia (Saksamaa)
Humanbridge (Rootsi)
Hope Estonia (Inglismaa)
Estlandshjälpen (Norra)
Elim Missions (Inglismaa)

Pin It on Pinterest

Share This