Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

28. märts 2024 | Uudised

SEST KÕIK PEAB TÄIDE MINEMA, MIS ON KIRJUTATUD

 

Siis ütles ta neile: „Need on mu kõned, mis ma teile rääkisin veel teie juures olles, sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuseaduses ja Prohvetites ja Psalmides.“ Siis ta avas nende mõistuse, nii et nad Kirjadest aru said. Ja ta ütles neile: „Nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi Kristus kannatama ja surnuist üles tõusma kolmandal päeval, ja tema nimel peab kuulutama patukahetsust pattude andekssaamiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast! Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja ennäe, mina läkitan teie peale oma Isa tõotuse. Ent teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väega kõrgelt!“ (Luuka 24:44-49)

Varasemad ettekuulutused Jeesusest on Moosese käsuseaduses ja Prohvetites ja Psalmides  täitunud. Nüüd elavad kristlased Jeesuse tagasituleku ootuses. Kui tegemist on ootusega, siis võivad inimesed seda tõlgendada erinevalt: mõne jaoks võrdub ootus mitte midagi tegemisega, teise jaoks on ootuse aeg aktiivne, teha veel nii palju ettevalmistusi kui jõuab enne kui oodatu saabub. Oma maises elus oli Jeesus teadlik, et tuleb päev mil ta hukatakse ja saabub hetk kui ta ülendatakse Jumala paremale käele. Taas kohtumine Isa Jumalaga oli ootamas.  Nende aastate ja päevade jooksul, mis talle anti elada selles maailmas tegutses Jeesus aktiivselt, kuulutades jumalariiki. Ta on hea eeskuju, kuidas kasutada ootusaega õigesti.

Jeesus rääkis oma järgijatele üsna tihti oma tulevastest kannatustest ja ülestõusmisest, nii et see ei oleks tohtinud olla üllatus kui ta risti löödi, hauda maeti ja siis Jumala väe läbi surnuist ülesse äratati. Kuid ometi olid Jeesusega aset leidnud sündmused ehmatavad enamuse tema järgijate jaoks.

Nüüd, kus Jeesus oli surnuist ülesse äratatud, ei olnud tema kodu enam siin maa peal. Kuid siiski ilmub ta korraga üheteistkümnele jüngrile ja seda selleks, et neid kinnitada ja julgustada. Ta avas nende mõistuse ja näitas, et Piibel räägib Messiast, kes kannatab ja tõuseb surnuist üles. Ta näitas, et ettekuulutused patukahetsusest pattude andekssaamiseks on täitunud Temas. Ta kinnitab, et meeleparandus ja pattude andekssaamine on seotud kogu Tema olemuse ja tööga.

Andestus, mida Tema pakub, ei ole piiritletud vähestele nö vagadele ega konkreetse rahva esindajaile – andestust pakutakse kõigile! Evangeeliumi tuleb kuulutada kõikidele rahvastele ja anda tunnistust Kristusest, kes elab! 

Head vennad ja õed!

Elame ajastul, kus ülestõusnud Jeesusel on vägi läkitada Vaimu, sest see ei ole enam piiratud, nagu see oli tema maise teenistuse kestel. Jüngritel ei tulnud teha evangeeliumitööd oma jõust, vaid nad pidid ootama Vaimu tulekut. Teid ehitakse väega kõrgelt, see oli Jeesuse sõnum tema järgijatele, enne kui ta võeti taevasse!

Suure nädala sündmustele mõeldes tahan meid jätkuvalt julgustada kuulutama jumalariiki Püha Vaimu väes Ja tema nimel peab kuulutama patukahetsust pattude andekssaamiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast“ (Lk 24:47)

Õnnistatud ülestõusmispühi soovides,

Alur Õunpuu

EKNK piiskop

Pin It on Pinterest

Share This