Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

NELIPÜHI LIIDU ASSEMBLIES OF GOD“ 16 ALUSPÕHIMÕTET

See „Aluspõhimõtete  deklaratsioon“ sisaldab nelipühi liidu Assemblies of God 16 doktriini ehk õpetust. Need on mittevaidlustatavad usupõhimõtted, mida kõik nelipühi kirikud järgivad. Neist nelja – inimese päästmine (või pääste), Püha Vaimuga ristimine, jumalik tervendamine ja Kristuse teine tulemine – peetakse põhidoktriinideks, mis on olulised kiriku peamise missiooni täitmiseks – kuulutada sõnumit Kristusest kogu maailmas.

NELIPÜHI LIIDU ASSEMBLIES OF GOD ALUSTÕDEDE AVALDUS

Piibel on meie usu ja tegevuse ainus ja kõikehõlmav eeskiri. See aluspõhimõtete  deklaratsioon on mõeldud lihtsalt meievahelise osaduse  aluseks (st et me kõik räägiksime ühtviisi, 1Kr 1:10 ; Ap 2:42.) Selles avalduses kasutatud sõnavara ja terminid ei ole taevaselt inspireeritud ega läbi vaieldud/väideldud, kuid neis esitatud tõde peetakse täieliku evangeeliumi kuulutamise jaoks äärmiselt oluliseks. Me ei väida, et see hõlmab kogu Piibli tõde, vaid et see katab meie vajadused nende alusõpetuste piires.

 

 

 1. PÜHAKIRI ON JUMALAST INSPIREERITUD

Pühakiri, nii Vana Testament kui ka Uus Testament, on Jumala poolt verbaalselt inspireeritud ja see on Jumala ilmutus inimesele; eksimatu ja autoriteetne usu ja käitumise eeskiri.

 • 2 Tm 3:15-17
 • 1 Ts 2:13
 • 2 Pt 1:21
 1. ON ÜKS AINUS TÕELINE JUMAL

Ainuke tõeline Jumal on end ilmutanud igavesti iseeksisteeriva „MINA OLEN“-na, taeva ja maa Loojana ning inimkonna Lunastajana. Lisaks on ta end ilmutanud Isa, Poja ja Püha Vaimu suhte ja koosluse põhimõtete kehastajana.

 • 5Ms 6:4
 • Js 43:10,11
 • Mt 28:19
 • Lk 3:22

JUMALIK KOLMAINSUS

 1. Mõistete selgitused
  Jumalaga seotud termineid „kolmainsus“ ja „isikud“ Piiblis küll ei leidu, aga need on siiski Piibliga kooskõlas. Nende abil saab teistele edasi anda oma vahetut arusaama Kristusest kui Jumala isikust, eristudes sellega arusaamast, mille kohaselt on „palju jumalaid ja palju isandaid“. Seetõttu võime rääkida Issandast, meie Jumalast, kes on üks ja ainus Issand, kui Kolmainsusest või kui kolmest Isikust ühes Isikus ja olla ikkagi Piibliga täielikult kooskõlas.
 • Mt 28:19
 • 2 Kr 13:14
 • Jh 14:16-17
 1. Kolmainsuse Isikute eristamine ja nendevahelised suhted
  Kristus õpetas eristama Kolmainsuse Isikuid, mida Ta väljendas konkreetsete mõistetega Isa, Poeg ja Püha Vaim. Samas on selline eristus ja suhte toimimisviis lõpuni mõistetamatu, kuna seda ei osata seletada.
 • Lk 1:35
 • 1 Kr 1:24
 • Mt 11:25-27
 • Mt 28:19
 • 2 Kr 13:14
 • 1 Jh 1:3-4
 1. Isa, Poja ja Püha Vaimu üheks olemise ühtsus
  Seetõttu on Isas see, mis moodustab Tema kui Isa ja mitte Poja; Pojas on see, mis moodustab Tema kui Poja ja mitte Isa ja Pühas Vaimus on see, mis moodustab Tema kui Püha Vaimu ja mitte Isa ega Poja. Seega Isa ongi Isa, Poeg sündinu ja Püha Vaim see, kes lähtub Isast ja Pojast. See tähendab, et kuna need kolm Isikut eksisteerivad kolmainsuslikus ühtsuses, on ainult üksainus Issand, Kõikväeline Jumal ja Tema nimi on ainus.
 • Jh 1:18
 • Jh 15:26
 • Jh 17:11
 • Jh 17:21
 • Sk 14:9
 1. Identiteet ja koostöö Kolmainu Jumalas
  Isa, Poeg ja Püha Vaim ei ole Isikutena kunagi identsed. Samuti ei tohi neid segamini ajada nendevahelise suhtega, neid eraldada Kolmainsusest või vastandada nendevahelist koostööd. Suhe tähendab, et Poeg on Isas ja Isa on Pojas. Osadus tähendab, et Poeg on Isaga ja Isa on Pojaga. Autoriteedi osas ei ole Isa Pojast, vaid Poeg on Isast. Püha Vaim lähtub Isast ja Pojast nii olemuse, suhte, koostöö kui autoriteedi osas. Järelikult ei eksisteeri ega tegutse ükski Kolmainsuse Isik teistest eraldi või sõltumatult.
 • Jh 5:17-30
 • Jh 5:32
 • Jh 5:37
 • Jh 8:17,18
 1. Tiitel „Issand Jeesus Kristus“
  Tiitel „Issand Jeesus Kristus“ on pärisnimi. Uues Testamendis ei kasutata seda mitte kunagi ei Isa ega Püha Vaimu puhul. Seetõttu kuulub see eranditult Jumala Pojale.
 • Rm 1:1-3,7
 • 2 Jh 3
 1. Issand Jeesus Kristus, Jumal on meiega
  Issand Jeesus Kristus on oma jumaliku ja igavese loomuse poolest Isa päris ja ainusündinu, kuid oma inimloomuse poolest päris Inimese Poeg. Seetõttu tunnistatakse, et Ta on nii Jumal kui ka inimene ja kuna Ta on Jumal ja inimene, hüütakse teda nimega Immaanuel, Jumal meiega.
 • Mt 1:23
 • 1 Jh 4:2
 • 1 Jh 4:10
 • 1 Jh 4:14
 • Ilm 1:13
 • Ilm 1:17
 1. Tiitel „Jumala Poeg“
  Kuna nimi Immaanuel hõlmab nii Jumalat kui ka inimest ühes Isikus, meie Issandas Jeesuses Kristuses, järeldub sellest, et tiitel “Jumala Poeg” kirjeldab Tema tõelist jumalikkust ja tiitel „Inimese Poeg“ Tema tõelist inimlikkust. Seetõttu kuulub tiitel „Jumala Poeg“ igaviku valdkonda ja tiitel „Inimese Poeg“ ajalikku valdkonda.
 • Mt 1:21-23
 • 2 Jh 1:3
 • 1 Jh 3:8
 • Hb 7:3
 • Hb 1:1-13
 1. Eksimine Kristuse kohta käiva õpetuse vastu
  Seetõttu on Kristuse kohta käiva õpetuse vastane väita, et Jeesus Kristus sai tiitli Jumala Poeg ainult lihakssaamise fakti tõttu või Tema rolli tõttu lunastustöös . Seega, kui eitatakse, et Isa on tõeline ja igavene Isa ning et Poeg on tõeline ja igavene Poeg, eitatakse Jumala olemuse eristust ja suhet; eitatakse Isa ja Poega ja moonutatakse tõde, et Jeesus Kristus on lihaks saanud.
 • 2 Jh 9
 • Jh 1:1
 • Jh 1:2
 • Jh 1:14
 • Jh 1:18
 • Jh 1:29  
 • Jh 1:49  
 • 1 Jh 2:22,23
 • 1 Jh 4:1-5  
 • Hb 12:2
 1. Jeesuse Kristuse ülendamine Issandaks
  Jumala Poeg, meie Issand Jeesus Kristus, olles puhastanud meid pattudest, istus Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas, kus Temale on alistatud nii inglid, meelevallad kui väed. Ja olles saanud Issandaks ja Kristuseks, saatis Ta Püha Vaimu, et meie, Jeesuse nimel, põlvili langeksime ja tunnistaksime Jumala auks, et Jeesus Kristus on Issand Jumal, kuni tuleb lõpp, mil Poeg alistub Isale, et Jumal oleks kõik kõiges.
 • Hb 1:3  
 • 1 Pt 3:22
 • Ap 2:32-36
 • Rm 14:11
 • 1 Kr 15:24-28
 1. Võrdne au Isale ja Pojale
  Seega, kuna Isa on andnud kogu kohtumõistmise Pojale, ei ole põlvili laskumine mitte ainult kõigi taevas ja maa peal olevate inimeste selgesõnaline kohustus, vaid ka ütlemata suur rõõm Pühas Vaimus, omistada Pojale kõik Jumaluse omadused ning anda Talle kogu au ja hiilgus, mis sisaldub kõigis Jumaluse nimedes ja tiitlites. Välja arvatud need, mis väljendavad suhet (vt „Eristus ja suhe Jumaluses“, „Isa, Poja ja Püha Vaimu ühtsus“ ja „Identiteet ja koostöö Jumaluses“) ja seega austada Poega samamoodi nagu me austame Isa.
 • Jh 5:22,23
 • 1 Pt 1:8
 • Ilm 5:6-14
 • Fl 2:8,9
 • Ilm 7:9-10
 • Ilm 4:8-11

 

 1. MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE JUMALIKKUS

Meie Issand Jeesus Kristus on igavene Jumala Poeg. Pühakiri kuulutab:

Tema sündimist neitsist,

 • Mt 1:23  
 • Lk 1:31
 • Lk 1:35

Tema patuta elu,

 • Hb 7:26
 • 1 Pt 2:22  

Tema imetegusid,

 • Ap 2:22  
 • Ap 10:38

Tema suremist ristil meie pattude eest,

 • 1 Kr 15:3
 • 2 Kr 5:21

Tema ihu ülestõusmist surnuist,

 • Mt 28:6
 • Lk 24:39
 • 1 Kr 15:4

Tema ülendamist Jumala paremale käele.

 • Ap 1:9
 • Ap 1:11
 • Ap 2:33
 • Fl 2:9-11
 • Hb 1:3

 

 

 

 1. INIMESE LANGEMINE

Inimene loodi hea ja õigena, sest Jumal ütles: “Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks.“ Kuid inimene langes vabatahtliku üleastumise tõttu ja talle sai osaks mitte ainult füüsiline, vaid ka vaimne surm, mis tähendab eraldatust Jumalast.

 • 1 Ms 1:26,27
 • 1 Ms 2:17
 • 1 Ms 3:6
 • Rm 5:12-19
 1. INIMESE PÄÄSTMINE

Inimese ainus lootus lunastusele on Jeesuse Kristuse, Jumala Poja valatud veri.

Tingimused päästetud saamiseks

Päästetud saadakse meeleparanduse kaudu Jumalas ja usu kaudu Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise läbi, olles usu kaudu armust õigeks mõistetud, saab inimene vastavalt igavese elu lootusele Jumala pärijaks.

 • Lk 24:47
 • Jh 3:3
 • Rm 10:13-15
 • Ef 2:8
 • Tt 2:11
 • Tt 3:5-7

Päästetud saamise tõestus

Päästetud saamise sisemiseks tõestuseks on otsene tunnistus Vaimu poolt.

 • Rm 8:16  

Välispidiseks tõestuseks on kõigi inimeste puhul õigesti ja tõelises pühaduses elatud elu.

 • Ef 4:24  
 • Tt 2:12

 

 1. KIRIKU TALITUSED

VEES RISTIMINE

Ristimise talitus vette kastmisega on Pühakirjas ette nähtud. Kõik, kes parandavad meelt ja usuvad Kristusesse kui Päästjasse ja Issandasse, peavad saama ristitud. Sellega kuulutavad nad maailmale, et nad on surnud koos Kristusega ja koos Temaga üles äratatud, et käia uues elus.

 • Mt 28:19  
 • Mk 16:16
 • Ap 10:47,48
 • Rm 6:4

PÜHA ARMULAUD

Püha õhtusöömaaeg, mille elementideks on leib ja viinapuu vili, on sümbol, mis väljendab meie osasaamist meie Issanda Jeesuse Kristuse jumalikust olemusest (2 Pt 1:4). See on mälestusmärk Tema kannatustele ja surmale (1 Kr 11:26 ) ja ennustus Tema teise tulemise kohta (1 Kr 11:26), olles ette nähtud kõikidele usklikele, „kuni Ta tuleb!“

 1. RISTIMINE PÜHA VAIMUGA

Kõigil usklikel on õigus osa saada Isa tõotusest saada ristitud Püha Vaimu ja tulega, vastavalt meie Issanda Jeesuse Kristuse käsule. Nii peaksid nad seda kõike tulihingeliselt ootama ning tõsimeeli otsima. Varakristlikus kirikus oli see kõigi jaoks tavaline kogemus. Sellega  kaasneb väe andmine eluks ja teenimiseks ning andide andmine ja nende kasutamine teenistuses.

 • Lk 24:49
 • Ap 1:4
 • Ap 1:8
 • 1Kr 12:1-31

Püha Vaimuga ristimise kogemus erineb uuestisünni kogemusest ja tuleb pärast seda.

 • Ap 8:12-17
 • Ap 10:44-46
 • Ap 11:14-16
 • Ap 15:7-9

Püha Vaimuga ristimisega kaasnevad sellised kogemused nagu:

 • Püha Vaimuga täitumine, Jh 7:37-39, Ap 4:8
 • sügavam aukartus Jumala ees, Ap 2:43 Hb 12:28
 • intensiivsem pühendumine Jumalale ja Tema tööle, Ap 2:42
 • aktiivsem armastus Kristuse, Tema Sõna ja kadunud hingede vastu, Mk 16:20

 

 1. ESIMENE FÜÜSILINE TÕEND PÜHA VAIMUGA RISTIMISEST

Usklike ristimisest Püha Vaimuga annab tunnistust esimene füüsiline märk, milleks on teistes keeltes rääkimine, nii nagu Jumala Vaim neile annab rääkida.

 • Ap 2:4  

Teistes keeltes rääkimine on sellisel juhul olemuselt sama, mis võõraste keelte and, kuid selle eesmärk ja kasutamine on erinev.

 • 1 Kr 12:4-10
 • 1 Kr 12:28  

 

 

 1. PÜHITSUS

Pühitsus tähendab kurjast eemaldumist ja Jumalale pühendumist.

 

 • Rm 12:1,2
 • 1 Ts 5:23  
 • Hb 13:12

Pühakiri õpetab taotlema „pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat“.

 • Hb 12:14  

Püha Vaimu jõul suudame alluda käsule: „Olge pühad, sest mina olen püha.“

 • 1 Pt 1:15,16

Uskliku elus väljendub pühitsus läbi samastumise Kristuse surma- ja ülestõusmisega; läbi igapäevase usu sellesse ühtsusesse ja läbi kõigi oma eluvaldkondade pideva alistamise Pühale Vaimule.

 • Rm 6:1-11
 • Rm 6:13
 • Rm 8:1,2  
 • Rm 8:13
 • Gl 2:20
 • Fl 2:12,13
 • 1 Pt 1:5

 

 

 

 1. KIRIK JA SELLE MISSIOON

Kirik on Kristuse Ihu, Jumala eluase Püha Vaimu kaudu, kellele Jumal on määranud oma ülesanded Tema suure missiooni täitmiseks. Iga Vaimust sündinud usklik on taevasse kirjutatud esikpoegade koguduse ja kiriku lahutamatu osa.

Kogudus on Kristuse Ihu, Jumala eluase Püha Vaimu kaudu, kellele Jumal on määranud oma ülesanded Tema suure missiooni täitmiseks. Iga Vaimust sündinud usklik on oluline osa Jumala kogudusest, kelle nimi on kirja pandud taevasse.

 • Ef 1:22,23
 • Ef 2:22
 • Hb 12:23

Kuna Jumala eesmärk seoses inimesega on otsida ja päästa seda, mis on kadunud; olla inimese poolt ülistatud; ehitada usklikke ja kogudust olema Tema Poja sarnased ning näidata üles oma armastust ja kaastunnet kogu maailma suhtes, on nelipühi liidu Assemblies of God peamine eesmärk ülemaailmse koguduse osana:

 1. Olla Jumala vahendaja maailma evangeliseerimiseks.

Ap 1:8
Mt 28:19,20
Mk 16:15,16  

 1. Olla ühtekuuluv kogu, kus inimene saab teenida Jumalat.

1 Kr 12:13  

 1. Olla kanal Jumala eesmärgi täitmiseks, ehitades üles pühade kogu, et olla täiuslikult Tema Poja sarnane.

Ef 4:11-16 [KJV/NIV]
1 Kr 12:28 [KJV/NIV]
1 Kr 14:12 [KJV/NIV]

 1. Olla inimesed, kes peegeldavad Jumala armastust ja kaastunnet kogu maailma suhtes.

Ps 112:9 [KJV/NIV]
Gl 2:10; 6:10 [KJV/NIV]
Jk 1:27 [KJV/NIV]

Nelipühi liit Assemblies of God eksisteerib selgelt selleks, et jätkuvalt rõhutada Uue Testamendi apostelliku mustri järgimise olulisust, õpetades ja julgustades usklikke saama ristitud Püha Vaimuga. See kogemus:

 1. Võimaldab neil levitada evangeeliumi Püha Vaimu väes koos sellega kaasnevate üleloomulike tunnustähtedega.

Mk 16:15-20
Ap 4:29-31
Hb 2:3,4

 1. Lisab vajaliku mõõtme ülistavale suhtele Jumalaga

1 Kr 2:10-16
1 Kr 12
1 Kr 13
1 Kr 14

 1. Võimaldab neil reageerida Püha Vaimu täielikule tööle, mis väljendub selle viljades, andides ja teenistustes nagu see oli Uue Testamendi aegadel, et ehitada üles Kristuse Ihu ja kanda hoolt vaeste ning hädasolijate eest.

Gl 5:22-26

Mt 25:37-40
Gl 6:10
1 Kr 14:12
Ef 4:11,12
1 Kr 12:28
Kl 1:29

 

 1. TEENIMISTÖÖ

Meie Issand on andnud meile jumalikult kutsutud ja Pühakirja järgi määratud teenimistöö, juhtimaks kirikut neljal eesmärgil:

Maailma evangeliseerimine.

 • Mk 16:15-20  

Jumala teenimine ja ülistamine

 • Jh 4:23,24  

Kristuse Ihu ülesehitamine olemaks täiuslikult Tema näo sarnane

 • Ef 4:11-16  

Inimeste vajaduste täitmine läbi armastuse ja kaastunde.

 • Ps 112:9  
 • Gl 2:10; 6:10
 • Jk 1:27

 

 1. JUMALIK TERVENDAMINE

Jumalik tervendamine on evangeeliumi lahutamatu osa. Lepitus näeb ette haigusest vabanemise ja see on kõigi usklike eesõigus.

 • Js 53:4,5
 • Mt 8:16,17
 • Jk 5:14-16

 

 

 1. ÕNNIS LOOTUS

Nende ülestõusmine, kes on läinud magama Kristuses ja nende ülesvõtmine koos nendega, kes on jäänud elama Issanda tulemiseni, on koguduse otsene ja õnnis lootus.

 • 1 Ts 4:16,17
 • Rm 8:23
 • Tt 2:13  
 • 1 Kr 15:51,52

 

 1. KRISTUSE TUHANDEAASTANE VALITSUS

Kristuse teine tulemine hõlmab pühade ülesvõtmist, mis on meie õnnis lootus, millele järgneb Kristuse nähtav tagasitulek koos oma pühadega, et valitseda maa peal tuhat aastat.

 • Sk 14:5  
 • Mt 24:27
 • Mt 24:30
 • Ilm 1:7
 • Ilm 19:11-14
 • Ilm 20:1-6

See tuhandeaastane valitsus toob Iisraeli rahvale päästmise

 • Hs 37:21,22  
 • Sf 3:19,20  
 • Rm 11:26,27  

ja kehtestab ülemaailmse rahu.

 • Js 11:6-9  
 • Ps 72:3-8
 • Mi 4:3,4  

 

 1. VIIMNE KOHTUPÄEV

Tuleb viimne kohtupäev, mille käigus uskmatutena surnud äratatakse ellu ja nende üle mõistetakse kohut nende tegude järgi. Igaüks, kelle nimi pole pandud kirja Eluraamatusse, määratakse koos saatana ja tema inglite-, metsalise- ja valeprohvetiga igavesse karistusse tulejärves, mis põleb  väävlis ja mis on nende teine surm.

 • Mt 25:46
 • Mk 9:43-48
 • Ilm 19:20
 • Ilm 20:11-15
 • Ilm 21:8

 

 1. UUED TAEVAD JA UUS MAA

“Meie ootame aga Tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.”

 • 2 Pt 3:13
 • Ilm 21
 • Ilm 22

Pin It on Pinterest

Share This